• THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ NĂM 2021

    THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ NĂM 2021

    THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NĂM 2021  - Căn cứ kế hoạch tuyển dụng năm 2021; - Căn cứ vào tình hình thực tế của công ty; Công ty TNHH Dịch Vụ và Vận Tải Tín Nghĩa thông báo tuyển dụng lao động ...